Pinke Kristalle

1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
2-Benzoylacetophenone
Dibenzoylmethane
Phenyl phenacyl ketone

120-46-7
Dibenzoylmethane
204-398-9
GHS07 - H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen