White powder

Bis(pentaerythritol)
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol

126-58-9
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
204-794-1
None