White flakes

1,1,1-Trimethylolpropane
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol

77-99-6
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
201-074-9
None